Ще бъде осъществено оптимизиране на разхода за електроенергия при максимално натоварване на производството в завода. В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности, следствие на които:

(1) Ще се подменят морално и физически остарели активи с нови енергийно ефективни машини, което ще повиши производителността, понижи консумацията на енергия, респективно ще окаже положително въздействие върху енергийния разход и генерираните емисии;

(2) Ще се подобри вентилационна система, което ще осигури оптимална производствена среда чрез постигане на ефективен контрол на микроклимата и подобрена кръговост на процесите;

(3) Ще се въведе система за енергиен мениджмънт, с което ще се обезпечи проследимост, предвидимост и възможност за оказване на навременен контрол върху енергопотреблението, вкл. моделиране на различни варианти за икономия на енергия и оптимизацията на ресурсите;

Реализацията на проекта ще доведе до значително повишаване на ефективността на индустриалните процеси и подобрена конкурентоспособност на “Завод за оптика” АД.

 
 
Optimization of electricity consumption will be carried out at maximum production load in the plant. Within the framework of the project, activities will be carried out, as a result of which:

(1) Morally and physically outdated assets will be replaced with new energy-efficient machines, which will increase productivity, reduce energy consumption, respectively have a positive impact on energy consumption and generated emissions;

(2) A ventilation system will be improved, which will ensure an optimal production environment by achieving effective microclimate control and improved process circularity;

(3) An energy management system will be introduced, which will ensure traceability, predictability and the ability to provide timely control over energy consumption, incl. modeling of different options for energy saving and resource optimization;

The implementation of the project will lead to a significant increase in the efficiency of the industrial processes and improved competitiveness of “Plant for Optics” JSC.

 
 

“Plant for Optics” JSCo received approval for financing its project for energy efficiency of industrial processes with the support of the Financial Mechanism of the EEA under the Operational Program “Renewable energy, energy efficiency, energy security “Energy efficiency project”, implemented with the participation of Ministry of Energy of the Republic of Bulgaria.

The project is implemented under contract No. BGENERGY-2.003-0021/26.05.2023.

Project budget: BGN 525,932.69
Grant-in-aid: BGN 352,374.91.
Project implementation period: 12 months, until 04/30/2024

„Завод за оптика“ АД получи одобрение за финансиране на проекта си за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност “Проект за енергийна ефективност“, изпълняван с участието и на Министерство на енергетиката на Република България.

Проекта се изпълнява по договор № BGENERGY-2.003-0021/26.05.2023г.

Бюджет на проекта: 525 932.69 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 352 374.91 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца, до 30.04.2024г.