Iceland Liechtenstein Norway Grants - 30.04.2024г.

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Министерство на енергетиката

 

„Завод за оптика“ АДуспешно финализира дейностите по изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност на „Завод за оптика АД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

 

Договорът за предоставяне на БФП № BGENERGY-2.003-0021 е сключен на 26.05.2023 г. и е на обща стойност 525 932,69 лв. без ДДС, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 352 374,91 лв. (67%) и съфинансиране – 173 557,78 лв. (33%).

 

В рамките на изпълнението на проекта бяха  подменени  7 бр. стари  полиращи съоръжения с 2 бр. нови енергийно ефективни машини с цел повишаване на производителността и  понижаване консумацията на енергия, което да бъде оказано положително въздействие върху енергийния разход и генерираните емисии. Подобрена е и вентилационна система, което осигурява оптимална производствена среда чрез постигане на ефективен контрол на микроклимата и подобрена кръговост на процесите. Въведена е система за енергиен мениджмънт, с помощта на която  да  се обезпечи проследимост, предвидимост и възможност за оказване на навременен контрол върху енергопотреблението, включително моделиране на различни варианти за икономия на енергия и оптимизацията на ресурсите.

Партньор по проекта е NORSK ENERGI, Норвегия, който е отговорен за обмена на опит, добрите практики и провеждането на специализирано обучение на „Завод за оптика“ АД с цел подобряване на съществуващия капацитет на предприятието за формулиране на цялостна стратегическа визия и конкретни мерки за ЕЕ, интегрирането им в планове за действие и успешната последваща практическа реализация.

Дейностите по проекта се осъществиха в рамките на предвидения срок от 12 месеца и се очаква той да приключи официално на 30.04.2024 г.Изпълнените дейности спомогнаха за постигане на общата цел на проекта – подобряване на енергийната ефективност на „Завод за оптика“ АД чрез осъществяване на мерки, обезпечаващи конкурентното и устойчиво развитие на предприятието.

 


 

“Plant for optics” JSCo has successfully finalized the implementation activities of the project “Improving the energy efficiency of “Plant for optics” JSCo, which is implemented with the financial support of the Program “Renewable energy, energy efficiency, energy security” through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA FM) 2014-2021.

 

The contract for the provision of BFP No. BGENERGY-2.003-0021 was concluded on 26.05.2023 and has a total value of BGN 525,932.69 excluding VAT, of which a grant of BGN 352,374.91 (67% ) and co-financing – BGN 173,557.78 (33%).

 

As part of the implementation of the project, 7 units were replaced. old polishing equipment with 2 pcs. new energy-efficient machines with the aim of increasing productivity and lowering energy consumption, which will have a positive impact on energy consumption and generated emissions. The ventilation system has also been improved, which ensures an optimal production environment by achieving effective control of the microclimate and improved circularity of the processes. An energy management system has been introduced to ensure traceability, predictability and the ability to provide timely control over energy consumption, including modeling of various options for energy saving and resource optimization.

The project partner is NORSK ENERGI, Norway, which is responsible for the exchange of experience, good practices and conducting specialized training of Plant for opticsJSCo in order to improve the existing capacity of the enterprise to formulate an overall strategic vision and specific EE measures , their integration into action plans and the successful subsequent practical implementation.

The activities of the project were carried out within the stipulated period of 12 months and it is expected to be officially completed on 30.04.2024. The performed activities helped to achieve the general goal of the project – improving the energy efficiency of “Plant for optics” JSC by implementing of measures ensuring the competitive and sustainable development of the enterprise.

 

 

         

 

Към финала на Проект „Подобряване на енергийната ефективност на „Завод за оптика АД“ по Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0021

Имаме удоволствието да споделим , че проект „Подобряване на енергийната ефективност на „Завод за оптика АД“ по Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0021, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 ще бъде успешно финализиран.

Имаме проведени две процедури „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за    придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност на Завод за оптика АД.

Това са:

  • Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина
  • Система за енергиен мениджмънт
  • 2 броя машини с цифрово-програмно управление за полиране на оптични детайли

Сключихме договори за доставка на горецитираното оборудване съответно с фирмите „АТАРО КЛИМА“ ЕООД, ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД и Оптотех Оптикмашинен  ООД /OptoTech Optikmaschinen GmbH.

Подготвено е специално помещение, в което се работи по инсталация на енергоефективната техника.

Преди финалната дата на проекта ни, която е 30 април 2024-та година предстои специалисти от фирмите-доставчици да проведат обучения за експлоатация на новозакупеното оборудване.

Следните мерки, чийто кумулативен резултат ще бъде съществено оптимизиране на разхода за електроенергия при максимално натоварване на производството в завода са в процес на осъществяване:

(1) Подмяната на морално и физически остарели активи – 7 полиращи съоражения, с две нови енергийно ефективни машини, ще повиши производителността, понижи консумацията на енергия, респективно ще окаже положително въздействие върху енергийния разход и генерираните емисии;

(2) Въвеждането на общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина ще осигури оптимална производствена среда чрез постигане на ефективен контрол на микроклимата и подобрена кръговост на процесите;

(3) Изграждането на система за енергиен мениджмънт ще обезпечи проследимост, предвидимост и възможност за оказване на навременен контрол върху енергопотреблението, вкл. моделиране на различни варианти за икономия на енергия и оптимизацията на ресурсите;

Реализацията на проектаще доведе до значително повишаване на ефективността на индустриалните процеси и подобрена конкурентоспособност на “Завод за оптика” АД. Същевременно, сътрудничеството с Norsk Energi – водеща консултантска компания в областта на енергийната ефективност, ще подобри капацитета на фирмата.

Също така подготвяме заключителна пресконференция, на която ще направим кратка ретроспекция на изпълнените дейности по проекта –отчетът ще бъде от инж. Томислав Атанасов – Проектен ръководител.

Инж. Ивайло Недялков – Изпълнителен директор на Бенефициента Завод за оптика АД ще представи постигнатите резултати и подобрения.

Специалист от фирмата-партньор от Норвегия Norsk Energi ще се включи в пресконференцията онлайн с доклад, подготвен след посещението му на масто в Завод за оптика АД.

Информационното ни събитие е планирано за 25 април 2024-та година от 11ч. в гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон“, ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД, Заседателна зала.

По време на пресконференцията на всички участници ще бъде осигурена възможност да задават своите въпроси относно нагласата към възможностите за финансиране, които Финансовия механизъм на ЕИП подкрепен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предлага.

 

___________________________________

 

Тowards the end of the Project “Improving the energy efficiency of “Plant for opticsJSCounder the BFP Contract No. BGENERGY-2.003-0021

We are pleased to share that the project “Improving the energy efficiency of “Plant for optics” JSCo under the BFP Contract No. BGENERGY-2.003-0021, which is implemented with the financial support of the Program “Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security” through the Financial mechanism of the European Economic Area (EEA FM) 2014-2021 will be successfully finalized.

We have conducted two procedures “Selection by public invitation” to determine a contractor for the              acquisition of durable tangible assets, necessary for the implementation of the measures included in the energy efficiency survey of “Plant for optics” JSCo.

These are:

  • General exchange ventilation system with recuperation unit for the utilization of waste heat
  • Energy management system
  • 2 machines with digital-program control for polishing optical details

We concluded contracts for the supply of the aforementioned equipment with the companies “ATARO KLIMA” Ltd., ITRANSFORMERS LABS Ltd. and Optotech Optikmashinen Ltd./OptoTech Optikmaschinen GmbH, respectively.

A special room has been prepared, in which work is being done on the installation of the energy-efficient equipment.

Before the final date of our project, which is April 30, 2024, specialists from the supplier companies will conduct training for the operation of the newly purchased equipment.

The following measures, the cumulative result of which will be a significant optimization of electricity consumption at maximum production load in the plant, are in the process of implementation:

(1) The replacement of morally and physically outdated assets – 7 polishing facilities, with two new energy-efficient machines, will increase productivity, lower energy consumption, respectively have a positive impact on energy consumption and generated emissions;

(2) The introduction of a general exchange ventilation system with a waste heat recovery unit will ensure an optimal production environment by achieving effective microclimate control and improved process circularity;

(3) The construction of an energy management system will ensure traceability, predictability and the ability to provide timely control over energy consumption, incl. modeling of different options for energy saving and resource optimization;

The implementation of the project will lead to a significant increase in the efficiency of industrial processes and improved competitiveness of “Plant for optics” JSCo. At the same time, the cooperation with Norsk Energi – a leading consulting company in the field of energy efficiency, will improve the company’s capacity.

We are also preparing a final press conference, at which we will make a brief retrospective of the completed project activities – the report will be given by Eng. Tomislav Atanasov – Project Manager.

Eng. Ivaylo Nedyalkov – Executive Director of the Beneficiary “Plant for optics” JSCo will present the achieved results and improvements.

A specialist from the partner company from Norway, Norsk Energi, will participate in the press conference online with a report prepared after his on-site visit to “Plant for optics” JSCo.

Our information event is planned for April 25, 2024 at 11:00 a.m. in the city of Panagyurishte, Industrial Park “Opticoelectron”, PLANT FOR OPTICS JSC, Meeting Hall.

During the press conference, all participants will be provided with an opportunity to ask their questions about the attitude towards the funding opportunities that the EEA Financial Mechanism supported by Iceland, Liechtenstein and Norway offers.

 

         

В „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД през месец февруари се достави и изгради система за общообменна вентилация, с което се гарантира поддържане на контролирани параметри на микроклимата. Поддържането на точни температурни параметри е в пряка функция с качеството на произвежданата продукция в дружеството. Системата е осигурена с високоефективен рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина от изхвърляният въздух на работната зона. Вентилационната система с рекуперация осигурява:

– Контрол на температурата на подаване на пресния въздух в тесни граници;

– Висока енергийна ефективност;

– Нисък разход на енергия за обработване на външния въздух;

– Спестени емисии СО2;

– Опазване на околната среда.

 

___________________________________

 

In February, a general exchange ventilation system was delivered and integrated at “PLANT FOR OPTICS” JSC, which guarantees the maintenance of controlled microclimate parameters. Maintaining accurate temperature parameters is in direct function with the quality of the products produced in the company. The system is provided with a highly efficient recuperation unit for the utilization of waste heat from the exhaust air of the working area. The ventilation system with recovery provides:

– Control of the fresh air supply temperature within narrow limits;

– High energy efficiency;

– Low energy consumption for processing the outside air;

– CO2 emissions saved;

– Environmental protection.

На 11 и 12 януари 2024 г., с цел обучение във връзка с предстоящи доставки на енергоефективно оборудване,на посещение в производствената база на „Завод за оптика” АД в гр. Панагюрище бе представител на компанията Norsk Energi. Норвежката компанията е водеща в областта на енергийната ефективност, като притежава всеобхватен опит както с норвежки, така и с международни клиенти в областта на провеждането на специализирани консултации, инженеринг, инспекция, оценки на ефективността, обучения за изграждане на капацитет и др. Дружеството е партньор на „Завод за оптика” АД по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 по Договор № BGENERGY-2.003-0021.

В рамките на двата дни, експертът на Norsk Energi – инж. Сергей Фашевски, проведе обучение на място, на което чрез множество презентационни материали и събеседване бе споделен опит, добри практики и друга полезна информация в унисон с нуждите и спецификите на производствената ситуация на бенефициента по проекта.

 

___________________________________

 

On January 11 and 12, 2024, for the purpose of training in connection with upcoming deliveries of energy-efficient equipment, a representative of the company Norsk Energi visited the production base of “Plant for optics” JSC in Panagyurishte. The Norwegian company is a leader in the field of energy efficiency, having comprehensive experience with both Norwegian and international clients in the field of special consulting, engineering, inspection, performance assessments, capacity building training and more. The company is a partner of “Plant for optics” JSC under the Program “Renewable energy, energy efficiency, energy security” through the Financial Mechanism of the European Economic Area (Financial mechanism of European Economics Space) 2014-2021 under Contract No. BGENERGY-2.003-0021.

     During the two days, Norsk Energi’s expert – Eng. Sergei Faschevsky, conducted on-site training, where experience, good practices and other useful information were shared through numerous presentation materials and interviews in line with the needs and specifics of the beneficiary’s production situation on the project.

След месеците ноември и декември имаме удоволствието да споделим, че края на годината е спокоен период от гледна точка на напредък и финализирани планирани дейности по проект № BGENERGY-2.003-0021, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Норвежкия финансов механизъм.

Проведохме последната тръжна процедура с предмет, както следва: “Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

  1. Система за енергиен мениджмънт
  2. Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина

Има избрани изпълнители и сключени договори и по двете обособени позиции.

Предстои втори технически и финансов отчет по проекта, но в началото на Новата година.

 

Весели празници от екипа на Завод за оптика АД!

_________________________________________________________

 

After the months of November and December, we are pleased to share that the end of the year is a quiet period in terms of progress and finalized planned activities under Project No. BGENERGY-2.003-0021, Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security Program of the Norwegian Financial Mechanism .

We conducted the last tender procedure with the subject as follows: “Acquisition of tangible assets necessary for the implementation of the measures included in the energy efficiency survey, respectively:

  1. Energy management system
  2. General exchange ventilation system with a recuperation unit for the utilization of waste heat

Contractors have been selected and contracts concluded for both specific positions.

A second technical and financial report on the project is due, but at the beginning of the New Year.

 

Happy holidays from the team of Plant for optics JSCo!

„Завод за оптика“ АД популяризира програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ пред ученици от 6 националности, участници в проект BG GREEN (Еразъм) с цел насърчаване на Green Deal – политиката на ЕС за устойчиво развитие

 

На 10 ноември 2023г. в заседателната зала на „Завод за оптика“ АД, пред ученици и учители на посещение по Програма Еразъм (BG GREEN) бе презентиран проект на дружеството, свързан с повишаване на ефективността на индустриалните процеси, резултат от който ще бъде оптимизиране на разхода на електроенергия при максимално натоварване на производството в завода.

Проектът предвижда реализацията на набор от дейности за повишаване на енергийната ефективност в “Завод за оптика” АД и поради това той бе представен пред ученици и преподаватели, участници в проект BG GREEN (Програма Еразъм).

Целите на проекта по Еразъм BG GREEN и този на Дружеството съвпадат като насоченост към съхраняване на околната среда, устойчиви модели в производството и като резултат подобрение на енергийна ефективност.

Изпълнителният директор на „Завод за оптика“ АД и колеги – специалисти запознаха своите гости с производствените възможности на Дружеството в реална работна среда и обясниха къде, как и кога ще бъде въведено в експлоатация предвиденото енергоефективно оборудване.

От друга страна, целта на проекта BG GREEN е популяризирането на нови технологии и предизвикателството да се накарат учениците да мислят за околната среда и устойчивото бъдеще.

Проектът BE GREEN е сътрудничество между 5 училища от Франция (Лицей “Жан Пиер Тимбо” – Бретани Сюр Орж), България (119. СУ “Акад. М. Арнаудов – София), Италия (ИТЕС Витале Джордано – Битонто) , Исландия (Гимназия от гр. Акранес), Турция (Гимназия от Истанбул) и Института по хуманитарни и социални науки в Ираклион, Гърция. Организиратори са екип от учители, като това представлява международно партньорство между 6-те организации с различна култура, различни образователни системи и различно интегриране в ЕС поради своето местоположение. Приоритетът на партньорството е насърчаване на Green Deal – политиката на ЕС за устойчиво развитие.

Резултатът от посещението – популяризиране на Програмата на Министерството на енергетиката „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, също запознаване с мерките по норвежкия механизъм за енергийна ефективност, както и презентиране на градивното сътрудничество по проект BG GREEN.

 

 

_________________________________________________________

 

Plant for optics” JSC promotes the “Renewable energy, energy efficiency, energy security” program to students of 6 nationalities, participants in the BG GREEN (Erasmus) project with the aim of promoting the Green Deal – the EU policy for sustainable development

 

On November 10, 2023 in the meeting hall of “Plant for optics” JSC, a project of the company related to increasing the efficiency of industrial processes was presented to students and teachers visiting under the Erasmus Program (BG GREEN), the result of which will be the optimization of electricity consumption at maximum production load in the factory.

The project envisages the implementation of a set of activities to increase energy efficiency in “Plant for optics” JSC, and therefore it was presented to students and teachers, participants in the BG GREEN project (Erasmus Program).

The goals of the Erasmus BG GREEN project and that of the Company coincide in terms of focus on preserving the environment, sustainable models in production and, as a result, improving energy efficiency.

The executive director of “Plant for optics” JSC and colleagues – specialists introduced their guests to the Company’s production capabilities in a real working environment and explained where, how and when the planned energy-efficient equipment will be put into operation.

On the other hand, the aim of the BG GREEN project is the promotion of new technologies and the challenge of making students think about the environment and a sustainable future.

The BE GREEN project is a collaboration between 5 schools from France (Lycee “Jean-Pierre Thimbo” – Brittany-sur-Orge), Bulgaria (119. SU “Acad. M. Arnaudov – Sofia), Italy (ITES Vitale Giordano – Bitonto), Iceland (Gymnasium from the city of Akranes), Turkey (Gymnasium from Istanbul) and the Institute of Humanities and Social Sciences in Heraklion, Greece. Organizers are a team of teachers, and this is an international partnership between the 6 organizations with different cultures, different education systems and different integration in the EU due to their location. The priority of the partnership is the promotion of the Green Deal – the EU policy for sustainable development.

The result of the visit – promotion of the Program of the Ministry of Energy “Renewable energy, energy efficiency, energy security”, also familiarization with the measures under the Norwegian mechanism for energy efficiency, as well as presentation of the constructive cooperation under the BG GREEN project.

On 18.09.2023, in “Plant for optics” JSC, a commission consisting of three evaluators met for the purpose of examining, evaluating and ranking the received offers with the subject: “Acquisition of durable assets necessary for the implementation of the measures , included in the survey for energy efficiency – 2 pcs. CNC machines for polishing optical details”, in implementation of grant contract BGENERGY-2.003-0021 under the procedure “Energy efficiency in industry”, under the operational program “Renewable energy, energy efficiency, energy security”, financed through the Norwegian Financial Mechanism ,

     As a result of their activity, the evaluators suggested that the candidate Optotech Optikmashinen GmbH be ranked first. The manager and representative of the beneficiary Ivaylo Vladimirov Nedyalkov – Ex. Director of “Plant for optics” JSC, decided to approve the protocol for the results of the work of the evaluation committee.

_____________________________________________________

На 18.09.2023 г. в сградата на „Завод за оптика” АД, комисия състояща се от трима оценители се събраха, с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет: “Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – 2 бр. CNC машини за полиране на оптични детайли”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.003-0021 по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана чрез Норвежки финансов механизъм,

    В резултат от дейността си, оценителите предложиха на първо място да бъде класиран кандидатът Оптотех Оптикмашинен ООД. Управляващият и представляващ бенефициента Ивайло Владимиров Недялков – Изп. Директор на „Завод за оптика” АД,  взе решение за утвърждаване на протокола за резултатите от работата на оценителната комисия.

 

 

На 25.09.2023 г. в заседателната зала на  „Завод за оптика“ АД се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на „Завод за оптика АД“, Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0021, изпълнението на който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

На събитието взеха участие представители на публичния и стопански сектор – общинска администрация, бизнес организации и медии. Чрез презентиране на програмата, участниците се  запознаха с общата цел на проекта, планираните за осъществяване мерки, обезпечаващи конкурентното и устойчиво развитие на предприятието и дейностите към преодоляване на съществуващите ограничения и дефицити, свързани с високо електропотребление, както и въвеждането на надеждни инструменти и способи за измерване, отчитане и автоматизиран прочит на данни за потребление.

Партньорът по проекта  NORSK ENERGI, Норвегия се включи онлайн на пресконференцията.  Той отговаря за обмена на опит, добрите практики и провеждането на специализирано обучение на „Завод за оптика“ АД с цел подобряване на съществуващия капацитет на предприятието за формулиране на цялостна стратегическа визия и конкретни мерки за ЕЕ, интегрирането им в планове за действие и успешната последваща практическа реализация.

Проведеното анкетно проучване сред участниците, показа интерес от тяхна страна за бъдещо партньорство с компанията.

 

On 25.09.2023, in the meeting room of “Plant For Optics” JSC, an introductory press conference was held on the project “Improving the energy efficiency of “Plant For Optics” JSC, BFP contract No. BGENERGY-2.003-0021, the implementation of which is being carried out with the financial support of the Program “Renewable energy, energy efficiency, energy security” through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEF) 2014-2021.

The event was attended by representatives of the public and business sectors – municipal administration, business organizations and media. By presenting the program, the participants got acquainted with the general goal of the project, the measures planned for implementation, ensuring the competitive and sustainable development of the enterprise and the activities to overcome the existing limitations and deficits related to high electricity consumption, as well as the introduction of reliable tools and methods for measurement, reporting and automated reading of consumption data.

Project partner NORSK ENERGI, Norway joined the press conference online. He is responsible for the exchange of experience, good practices and the conduct of specialized training at “Plant For Optics” JSC with the aim of improving the existing capacity of the enterprise to formulate an overall strategic vision and specific measures for EE, their integration into action plans and the successful subsequent practical implementation.

The conducted survey among the participants showed their interest in a future partnership with the company.

Ще бъде осъществено оптимизиране на разхода за електроенергия при максимално натоварване на производството в завода. В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности, следствие на които:

(1) Ще се подменят морално и физически остарели активи с нови енергийно ефективни машини, което ще повиши производителността, понижи консумацията на енергия, респективно ще окаже положително въздействие върху енергийния разход и генерираните емисии;

(2) Ще се подобри вентилационна система, което ще осигури оптимална производствена среда чрез постигане на ефективен контрол на микроклимата и подобрена кръговост на процесите;

(3) Ще се въведе система за енергиен мениджмънт, с което ще се обезпечи проследимост, предвидимост и възможност за оказване на навременен контрол върху енергопотреблението, вкл. моделиране на различни варианти за икономия на енергия и оптимизацията на ресурсите;

Реализацията на проекта ще доведе до значително повишаване на ефективността на индустриалните процеси и подобрена конкурентоспособност на “Завод за оптика” АД.

 
 
Optimization of electricity consumption will be carried out at maximum production load in the plant. Within the framework of the project, activities will be carried out, as a result of which:

(1) Morally and physically outdated assets will be replaced with new energy-efficient machines, which will increase productivity, reduce energy consumption, respectively have a positive impact on energy consumption and generated emissions;

(2) A ventilation system will be improved, which will ensure an optimal production environment by achieving effective microclimate control and improved process circularity;

(3) An energy management system will be introduced, which will ensure traceability, predictability and the ability to provide timely control over energy consumption, incl. modeling of different options for energy saving and resource optimization;

The implementation of the project will lead to a significant increase in the efficiency of the industrial processes and improved competitiveness of “Plant for Optics” JSC.

 

 

“Plant for Optics” JSCo received approval for financing its project for energy efficiency of industrial processes with the support of the Financial Mechanism of the EEA under the Operational Program “Renewable energy, energy efficiency, energy security “Energy efficiency project”, implemented with the participation of Ministry of Energy of the Republic of Bulgaria.

The project is implemented under contract No. BGENERGY-2.003-0021/26.05.2023.

Project budget: BGN 525,932.69
Grant-in-aid: BGN 352,374.91.
Project implementation period: 12 months, until 04/30/2024

„Завод за оптика“ АД получи одобрение за финансиране на проекта си за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност “Проект за енергийна ефективност“, изпълняван с участието и на Министерство на енергетиката на Република България.

Проекта се изпълнява по договор № BGENERGY-2.003-0021/26.05.2023г.

Бюджет на проекта: 525 932.69 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 352 374.91 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца, до 30.04.2024г.