ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАВОД ЗА ОПТИКА

1 ОПАКОВКА И ПОДГОТОВКА ЗА ПРАЩАНЕ
Готовите детайли трябва да бъдат правилно защитени от наранявания по време на товарене и превозване до адрес на ЗЗО. Опакованите детайли, поставени в защитени кутии/кашони трябва да имат етикет с информация, която да съдържа най-малко № поръчка , арт.№, количество. Експедиция на количество стоки извън поръчаното, настъпва само след писмено разрешение на купувача ЗЗО.

2. СЕРТИФИКАТИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ПРАТКАТА ДОКУМЕНТИ
Всички пратки трябва да са придружени със сертификати за качество, в.т.ч. измервателни протоколи, предоставени от продавача и доказващи, че доставчикът е произвел/доставя съгласно изискванията по спецификация в поръчката.

3. СРОК НА ДОСТАВКА
Задължение на доставчика е да достави поръчаните стоки съгласно договорения график. Доставчикът приема като задължително указаното в поръчката/споразумението, че доставката ще бъде изпратена в срок/ове, договорен/и в графика на доставки. Не е разрешено на продавача да се отклонява от поръчаното количество, освен ако изрично не е посочено в поръчката.
Ако доставчикът научи за предвидено забавяне на доставките или е предвидено друго отклонение (нарушение) на поръчката , той е длъжен да уведоми купувача незабавно в писмен вид най-малко 10-14 дни преди датата на доставка. Доставчикът трябва да посочи причините, които са довели до забавянето на доставките, както и очакваната дата на доставка. В случай, че купувачът изисква спиране на текущата поръчка/проект от своя клиент, такава заповед ще се прилага и към продавача за тази поръчка.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ/ПОРЪЧКИТЕ
Доставчикът се съгласява, че:
– няма да доставя стоки с дефектни материали, изработка или дизайн;
– стоките и /или услугите са гарантирани да бъдат произведени при нормални работни процедури, в съответствие със задължителните инструкции и стандарти, и че използваната суровина е в съответствие с изискванията на съответните стандарти и е без дефект или недостатък;
– стоките / услугите ще отговарят на всички изисквания, посочени в поръчката за покупка, включително на приложените технически спецификации и стандарти. В случай, че поръчаният артикул е от каталог на продавача, то той ще отговаря на спецификацията по валиден към момента на поръчката каталог;
– стоките / услугите ще бъдат доставени без дефект или отклонение, след като са преминали изходяща проверка на качество от страна на продавача;
– стоките ще пристигат на адрес на Купувача, придружавани с документи, съгласно действащите нормативни (данъчни и други документи) и в поръчката условия.

5. ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ
5.1 Гаранционен срок
Гаранционният срок е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца (освен ако не е договорен по-дълъг гаранционен период). Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоките и / или услугите при Купувача и след одобрение на стоките/услугите при преминал входящ контрол на Купувача (приемане на стоката).

– Доставчикът ремонтира или заменя всеки дефектен продукт във възможно най-кратък срок и не по-късно от сроковете, договорени с Купувача в съответствие с приложимите обстоятелства.

Всички разходи за поправка (преработка) / подмяна и превоз на дефектна стока са за сметка на Доставчика. При желание на Купувача, Доставчикът трябва незабавно да предостави на Купувача номер на ” Return of Material Authorization” (RMA) и клиентския си номер при превозвача (куриер, спедитор), за да си покрие разходите за превоза на върнатите стоки. Гаранционният срок след поправка (преработка) / замяна не трябва да бъде по-малко от 6 (шест) месеца от приключване на и / или подмяна на дефектната стока/услуга, или оставащия гаранционен срок, който е по-дълъг от двата срока. Отброяването на гаранционния срок се спира в момента на издаване на RMA номера.

Инспекциите, направени от Купувача, преди или след получаването на стоките или услугите, не могат да бъдат причина да се намали отговорността на Доставчика по този раздел.

Гаранцията на Доставчика за качеството на стоките, предмет на настоящата поръчка, включва поправка на дефекти / недостатъци, които се разкриват по време на рутинна проверка на стоките, както и дефекти или недостатъци, разкрити след извършен качествен контрол и одобрение от Купувача.

5.2 Уреждане на рекламации
Купувачът издава рекламационен протокол за неприетите стоки при следните варианти за уреждане на рекламация:

5.2.1 Купувачът указва, дали е необходима замяна на стоката или не. При изискване от Доставчика стоката може да бъде върната, като транспортът е за негова сметка. Доставчикът е задължен да издаде кредитно известие към издадената фактура с пълната стойност на неприетата стока, независимо дали има замяна или не.

5.2.2 Купувачът предлага сам да преработва стоката, използвайки свои ресурси. В този случай Доставчикът е задължен да издаде кредитно известие със стойност до 20% от стойността на стоката подлежаща на поправка.

5.2.3 Купувачът преценява, че може да приеме стоката с отклонение и да я използва. Доставчикът се задължава да издаде кредитно известие със стойност в размер на 5% от стойността на приетата с отклонение стока, заради поетия риск.

Доставчикът е задължен да издаде кредитно известие (за намаляване на данъчната основа към издадена фактура на доставката) за всичките гореописани варианти в 5-дневен срок от датата на рекламационния протокол. Освен реквизитите, които задължително се съдържат във фактурата, известието към факурата задължително да съдържа и:
а) номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
б) основание за издаване на известието.

Поправки и добавки във факурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Доставчикът признава, че може да получи фирмена информация от Купувача и / или клиенти на Купувача в материална или нематериална форма, която може да бъде без ограничение: техническа информация, от търговския маркетинг или информация свързана с развойна дейност по отношение на научни изследвания, продуктови патенти или друга информация с интелектуална собственост (наричана по-долу ИС). Доставчикът се ангажира да запази ИС като конфиденциална и да не я разкрива на трети страни. Разпоредбите в този раздел, свързани с ИС, остават действащи в пълна сила след изтичане срока или прекратяване на тази поръчка.